दानवोमहादानदानपरप्रेरणादायककहानी

donation story


Inspiring Story Related To Donation को बताने वाले है। Most Inspirational Stories Donor Stories अपको बहुत पसंद अयेगि।कहानिहैएकगरिबघरकिउसघरमेएकमाऔरउसकाएकननहासाबेटारहताथावोलोगअकसरजोकुचकाममिलताथावोकरतेथेउसिसेजोकुचपैसामिलताथाउसिसेअपनाघरचलातेथे

उसकेघरकिपरिस्तिथिअछिनहिथिउसलोगोकोखानापिनाऔरअछेकपडेनहिमिलपतेथेवोलोगजोकुचमिलताथाउसिसेअपनाघरचलातेथेऔरखुसरहतेथे

एकदिनउनकेघरकेबहारएकसाधुआयाऔरभिक्शामंगनेलगातबवोमाऔरउसकाननहासाबेटाउसिवकतखानाखारहेथे मानेदेखाकिवोसाधुभिक्शामांगनेकेलियेमेरेघरकेबहारखदाहुवाहे तबउसमाने उससधुकोबोलायाऔरबेथायाअपनेघरमेऔरजोकुचखानेकेलियेबनायाथावोतिनोकोसमनपिरोसदिया

वोसबमाकिकरुनादेखेसधुकेआखमेअछुआगयेऔरवोमाकिममतासेबनायाहुवाखानाबहुतस्वादिशलगाऔरवोसधुकहताहेमेनेआजतकएसाखानानहिखायाकेवलखानेमेमिथेचावालहिथेलेकिन56 पकवान समानथावो
वोसाधुनेकहाकिआपबहुतदायालुमाहेजोमुजेआजअपनेस्वादिशखानाखिलायावोमेकभिनहिभुलसकताहुसाधुबोलामेअपकोकुचदेनाचहताहुअपको साधुनेअपनेएकखेतउसमाकोदियेजोखेतिकरकेअपनाजिवनअगेबधासके

साधुकहताहेकिआजतकमेनेसभिघरोमेभिक्शामंगिहैदानलेतारहाहुलेकिनआजपेहलिबारमेदानदेरहाहुजोआपकेजिवानमेबहुतमुल्यवानहे
मावोसुनकेरोनेलगिऔरवोसाधुकोधन्यावादकहनेलगिऔरवोखेतमेमेहनतकरकेअपनिगरिबिदुरकररहिथिऔरउसकाननहाबेटाबडाहोरहाथा
औरवोभिअपनिमाकोमददकररहाथाऔरवोसाधुनेजोदानदियावोमहादानसाबितहुवा 

Donation Hindi Moral :– तरसे कोपानिऔरभुखेकोखानाखिलानाचाहियेवोपुनियकिबातहोतिहेवोदानकरनेसेअपनेजिवनमेशुखमयदिनअतेहे

Related Stories:=

Inspiration Short Stories

Motivational Short Hindi Story


डोस्तोमुजेयकिनहैकिInspiring Story Related To Donationअपकोपसंदअयिहोगि Inspirational Stories For Women donationअपकोकोइसुधारकरनेयोगियातालग्ताहैतोहमेकोम्मेंतकरकेबातायेऔरअपकोकहनिया Motivational Stories for Students Donation लिखनेखापसंदहोतोहमे Inspirational Short Story For Women Donation याShort story on donation एमैलकरसक्तेहो    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *