दोस्तो आज आपको Top 2 The Eagle and the tortoise story in Hindi के बारे मे बताने वाले है। Short captions eagle and tortoise यह आपको बहुत पसंद आयेगा।

Top 2 Eagle and Tortoise story in Hindi motivation


कछुआ और गिद्ध कि कहानी


एकबारकिबातहैकछुओ केसमुहमेएकलालचुकछुआरहताथावोसभिकोबोलनेलगाकिपानिकमहोरहाहेऔरखानाभिकमहोरहा  हैहमसभिलोगएकएककरकेमरनेवालेहै।सभिकछुओकेबिचमेआपसमेबातचितचलरहिथिकिइसबारतोअपनेतालावमेपानिकिकमिहोनेवालि  हैकुचनाकुचतोरस्तानिकालनापदेगाथोदिहिदेरकेबादवाहासेएकगिद्ध  गुजररहाथागिद्धकिनजरसभिकछुओकिसभाभाराइहुविथिउसपेपदी

गिद्धसोचमेपदगयाकिवोसभकछुओलोगक्यारहेहेवोगिद्धकेमनमेबहुतसाराप्रश्नोरहाथाइसलियेवोगिद्धकछुआकिसभामेगयाऔरपुछनेलगाकिक्याबातचितहोरहिहेआजसुभेसुभेहमेभिबतवो

एककछुआनेबतायाकितलावकापानिकामहोनेकिवजहसेखानाभिनहिमिलराहाहैइससालतोबहुतकथिनहैइसबरेमेहमसभिलोगआपसमेबातचितकररहेथे

तोवोगिद्धबोलाकिआपअबसोचनाबंधकरदोउसपहादकेपिछेबदासातालावहेआपकोपानिभिमिलेगाऔरखानाभिमिलेगातभिएककछुआवाबोलताहैकिहमलोगवहापेजयेगेकेसेहमतोतुमहारिजेसेउदतोनहिपायेगेनातबवोगिद्धबोलताहैकिमेमेरेदोस्तोकोबोलाताहुहमारिमददकरनेकेलिये
वोगिद्धउसकेदोस्तोकोबोलाकेलेअताहैऔरसभिगिद्धआपसमेबातचितकरतेहैगिद्धकह्ताहैकिहमदोनोइसलकदिकोपकदलेतेहैऔरअपअपनेमुहकेबलपकदलोइसतरहासेवोगिद्ध  सभिकछुआलोगकोएकएककरकेउसतालावकिऔरलेजानेलगे

इसकछुओकेसमुहमेजोलालचुकछुआथावोगिद्ध  कोबोलाकिमेतोयहिपेरहुगामेरेलियेयहिअछिजगहहेतुमजवमेमेरादेखलुगा 
वोकछुआबहुतसराखानापिनाकरनेलगावोखुदकोहिउसतालावकामलिकबतानेलगाथोदेदिनकेबादवहापेएकमछवाराआयाऔरवोतलावमेजोकुचबचाहुवाथावोपकदलियाऔरलालचुकछुआकोभिपकदलियाउसकछुआकोलेगयाअपनेघारऔरउसकाननहाकालद्काथाउसेवोकछुआखेलनेकेलियेदेदिया            

Be The InspirationMoral : जिवनमे जोकुचमिले इसिसेकामचालानाचहियेऔरदुसरेकेबारेमेगलतमतसोचनाचाहियेजयदा लेनेकिसोचोगेतोहमाराहिनुकसानहोगा Bedtime short Stories Eagle and Tortoise  काफिसामयपहलेकिबातहेएकहरेभरेसेजंगलमेएककछुआरहताथा।कछुआकाएकमित्रथागिद्धदोनोपक्केमित्रथेवोलोगतालावकेकिनारेबेथेबेथेकाफिसारिबातकियाकरतेथेहरदिनवोदोनोतालावकेकिनारेबेथेरहतेथे

एकदिनहुवायुकिगिद्धकहनेलागाकिकालहमदोनोनहिमिलपायेगेकछुआकह्ताहैकिक्युनहिमिलपयेगेगिद्धबोलाकिकालतोमेउसपहादपेजानेवालाहुवाहापेसभिगिद्धमिलकेदावतकिमजालेगेअछाअछाखानापिनानाचनाहोगा


तोवोकछुआबोलाकिमुजेलेचालोमेभितोदेखुतुमहारिदावतकेसिहोतिहैगिद्धनेकहाकिठीकहैचलोतोतुमहेलेचलताहुवोदोनोगयेबहुतसराखानापिनाकरनेकेबादवोदोनोरहेथे

गिद्धउसेअस्मानमेसेलेकेआराहाथातोवो कछुआएकलकदिकोपकदाहुवाथामोहकिजरिये वोकछुआनेबहुतासराखानाखालियाथातोवोबहुतजोरसेचिल्लानेकामनहुवावोगिद्धनेकछुआकोमनाकियाहुवाथाकिकुचनहिबोलनालेकिनकछुआजेसेहिचिलानेगयातोवोलकदिपकदिहुविथिवोछुतगइऔरसिधानिचेगिरगायाऔरमरगया   

You are an inspirational to me Moral in stories : जोकहागयाहैएसाहिकरनाचहियेनहितोकुचअनहोनिहोनेकाखातरारहताहै। 
डोस्तोमुजेयकिनहैकिThe Eagle and the tortoise story in HindiअपकोपसंदअयिहोगियहThe tortoise and the eagle short story अपकोकोइसुधारकरनेयोगियातालग्ताहैतोहमेकोम्मेंतकरकेबातायेऔरअपकोकहनियाEagle eyes tortoise Stories लिखनेखापसंदहोतोहमेShort Stories Eagle and tortoise याPositive I words motivation and inspiration day एमैलकरसक्तेहो| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *